Žiadosť o zmenu údajov

Žiadateľ - Pôvodné údaje

Po zadaní a overení IČO sa Vám automaticky doplní Obchodné meno a adresa
Člen štatutárneho orgánu Žiadateľa / Iný zástupca2
Nemáte pridaných členov štatutárneho orgánu / iných zástupcov.
Pre pridanie kliknite na tlačidlo "Pridať Štatutára".
Pridať Štatutára

Poverená osoba4 - Pôvodné údaje


Po zadaní a overení IČO sa Vám automaticky doplní Obchodné meno a adresa

Žiadateľ - Nové údaje

Po zadaní a overení IČO sa Vám automaticky doplní Obchodné meno a adresa
Člen štatutárneho orgánu Žiadateľa / Iný zástupca2
Nemáte pridaných členov štatutárneho orgánu / iných zástupcov.
Pre pridanie kliknite na tlačidlo "Pridať Štatutára".
Pridať Štatutára

Poverená osoba4 - Nové údaje


Po zadaní a overení IČO sa Vám automaticky doplní Obchodné meno a adresa

Dátum vykonania žiadosti61 V prípade zastúpenia na základe plnej moci musí byť príslušná plná moc podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom a predložená Úradu spolu so Žiadosťou (ak ešte táto nebola Úradu predložená spolu s akoukoľvek skoršou žiadosťou týkajúcou sa tejto registrácie) .
2 Pre zamedzenie pochybností, pre účely vykonania zmeny registrácie sa vypĺňa príslušná menená časť ako celok, teda i v prípade čo i len zmeny adresy člena štatutárneho orgánu Žiadateľa, je potrebné vyplniť kompletne údaje o štatutárnom orgáne Žiadateľa, resp. členoch jeho štatutárneho orgánu alebo iných zástupcov oprávnených na podávanie žiadostí (teda i údaje, ktoré sa nemenia). To neplatí vo vzťahu k zmenám a/alebo doplneniam v časti Identifikačné údaje Poverenej osoby, v súvislosti s ktorými platí nasledovné:
a) v prípade požiadavky na zmenu údaju/-ov o Poverenej osobe, pri zachovaní jej postavenia ako Poverenej osoby, je potrebné v ľavom stĺpci príslušnej časti vyplniť kompletne pôvodné zapísané (zaregistrované) údaje a v pravom stĺpci uviesť len údaj (resp. údaje), ktorý sa mení (napr. zmena e-mailovej adresy) a zároveň zakliknúť pole údaju, ktoré sa mení, pričom zároveň platí, že Žiadosť môže obsahovať zmeny údajov aj k viacerým Povereným osobám;
b) v prípade požiadavky na zrušenie konkrétnej osoby ako Poverenej osoby (jej vymazanie zo zoznamu Poverených osôb) sa identifikuje len Poverená osoba, ktorá má byť zo zoznamu Poverených osôb vymazaná, pričom v tejto súvislosti platí, že Žiadosť môže obsahovať len jedno takéto zrušenie, tzn. že nie je možné jednou Žiadosťou zrušiť viac ako jednu konkrétnu osobu ako Poverenú osobu.
3 Žiadateľ má právo uviesť dátum, ku ktorému požaduje zmenu v registrácii vykonať, pričom tento nemôže byť skôr ako 5 (päť) pracovných dní po doručení tejto Žiadosti Úradu; v prípade ak nebude uvedený žiaden dátum alebo bude uvedený dátum v rozpore s pravidlom v zmysle tu uvedenej inštrukcie, nepredstavuje predmetné vadu tejto Žiadosti, pričom Úrad vykoná zmenu registrácie podľa svojich prevádzkových možností, najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tejto Žiadosti, ak sú splnené všetky podmienky pre vykonanie zmeny registrácie
4 Poverenou osobou sa pre účely tejto Žiadosti rozumie:
a. fyzická osoba (zamestnanec Žiadateľa), ktorú Žiadateľ poveril k prístupu do príslušného portálu informačného systému Úradu a využívaniu
služieb poskytovaných Žiadateľovi po úspešnej registrácii na základe tejto Žiadosti,
b. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje Žiadateľovi služby a ktorá v mene Žiadateľa spracúva osobné údaje, ku
ktorým má Žiadateľ získať prístup na základe registrácie v zmysle tejto Žiadosti, a to pri dodržaní limitácii čo do účelu spracúvania takýchto
osobných údajov vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, pričom v tejto súvislosti platí, že za Poverenú osobu sa v takomto prípade
bude považovať fyzická osoba identifikovaná v tejto časti ako poverená osoba pre takúto fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu;
5 Vyberte správny variant a následne vyplňte údaje podľa zvoleného variantu. Nie je prípustné označiť viac ako 1 (jeden) z variantov.
6 Žiadateľ má právo uviesť dátum, ku ktorému požaduje zmenu v registrácii vykonať, pričom tento nemôže byť skôr ako 5 (päť) pracovných dní po doručení tejto Žiadosti Úradu; v prípade ak nebude uvedený žiaden dátum alebo bude uvedený dátum v rozpore s pravidlom v zmysle tu uvedenej inštrukcie, nepredstavuje predmetné vadu tejto Žiadosti, pričom Úrad vykoná zmenu registrácie podľa svojich prevádzkových možností, najneskôr však do .7… pracovných dní odo dňa doručenia tejto Žiadosti, ak sú splnené všetky podmienky pre vykonanie zmeny registrácie.

Publikované: 3. augusta 2022
Naposledy upravené: 1. marca 2023