Registrácia

Žiadosť o registráciu a registrácia je bezplatná.

Registrácia oprávneného subjektu
  1. Registrovať sa smie iba subjekt, ktorý je na základe zákona oprávnený získať od ÚDZS informáciu o úmrtí fyzickej osoby a ktorému ÚDZS akceptoval žiadosť o registráciu.
  2. Službu overovania úmrtí fyzických osôb môže oprávnený subjekt využívať výlučne na účel uvedený v zákone.
  3. Registračné údaje nie sú prenosné – môže ich používať iba oprávnený subjekt, ktorému bola akceptovaná žiadosť o registráciu. V prípade, že v dôsledku zmeny zákona zanikne oprávnenie subjektu získať od ÚDZS informáciu o úmrtí fyzickej osoby, je subjekt povinný túto skutočnosť oznámiť ÚDZS.
  4. Registrácia je možná len s pracovným emailovým kontom (platí pre email žiadateľa aj email poverenej osoby) . Raz ročne bude vykonané overenie emailových adries registrovaných oprávnených subjektov.
  5. Žiadosť o registráciu musí byť podpísaná žiadateľom, resp. jeho štatutárnym orgánom alebo splnomocneným zástupcom. V prípade ak v menej žiadateľa podpisuje žiadosť splnomocnený zástupca, tvorí plná moc prílohu k žiadosti.
  6. V prípade uvedenia nepravdivých informácií v žiadosti o registráciu ÚDZS žiadosť o registráciu zamietne.
  7. Ak oprávnený subjekt nevyužíva informácie o úmrtí fyzických osôb výlučne na účel uvedený v zákone, alebo sa snaží zneužiť službu iným spôsobom, ÚDZS zamedzí oprávnenému subjektu prístup k službám portálu eMortes.
  8. Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom portálu eMortes sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  9. ÚDZS má právo meniť podmienky registrácie a službu ako takú.
Publikované: 19. apríla 2021
Naposledy upravené: 1. marca 2023