Žiadosť o zrušenie registrácie

Žiadateľ

Po zadaní a overení IČO sa Vám automaticky doplní Obchodné meno a adresa
Člen štatutárneho orgánu Žiadateľa / Iný zástupca
Nemáte pridaných členov štatutárneho orgánu / iných zástupcov.
Pre pridanie kliknite na tlačidlo "Pridať Štatutára".
Pridať Štatutára

Poverená osoba2


Po zadaní a overení IČO sa Vám automaticky doplní Obchodné meno a adresa

Dátum vykonania žiadosti 41 V prípade zastúpenia na základe plnej moci musí byť príslušná plná moc podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom a predložená Úradu spolu so Žiadosťou (platí pri výbere Právnickej osoby)

2 Poverenou osobou sa pre účely tejto Žiadosti rozumie:

a. fyzická osoba (zamestnanec Žiadateľa), ktorú Žiadateľ poveril k prístupu do príslušného portálu informačného systému Úradu a využívaniu služieb poskytovaných Žiadateľovi po úspešnej registrácii na základe tejto Žiadosti,

b. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje Žiadateľovi služby a ktorá v mene Žiadateľa spracúva osobné údaje, ku ktorým má Žiadateľ získať prístup na základe registrácie v zmysle tejto Žiadosti, a to pri dodržaní limitácii čo do účelu spracúvania takýchto osobných údajov vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, pričom v tejto súvislosti platí, že za Poverenú osobu sa v takomto prípade bude považovať fyzická osoba identifikovaná v tejto časti ako poverená osoba pre takúto fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu;

3 Vyberte správny variant a následne vyplňte údaje podľa zvoleného variantu. Nie je prípustné označiť viac ako 1 (jeden) z variantov.

4 Žiadateľ má právo uviesť dátum, ku ktorému požaduje zrušenie registrácie vykonať, pričom tento nemôže byť skôr ako 5 (päť) pracovných dní po doručení tejto Žiadosti Úradu; v prípade ak nebude uvedený žiaden dátum alebo bude uvedený dátum v rozpore s pravidlom v zmysle tu uvedenej inštrukcie, nepredstavuje predmetné vadu tejto Žiadosti, pričom Úrad vykoná zrušenie registrácie podľa svojich prevádzkových možností, najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tejto Žiadosti, ak sú splnené všetky podmienky pre vykonanie zrušeniu registrácie.

Publikované: 1. marca 2023
Naposledy upravené: 3. marca 2023