Podmienky registrácie

Právo na poskytovanie vymedzených údajov z registra úmrtí zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) prostredníctvom portálu eMortes majú výlučne subjekty, ktorým toto právo vyplýva z § 20 ods. 1 písm. t) bod 2. zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v jednotnom čísle aj len „oprávnený subjekt“ a v množnom čísle ako „oprávnené subjekty“), a to na základe registrácie oprávneného subjektu, ktorú ÚDZS vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti o registráciu do portálu eMortes podpísanej oprávneným subjektom alebo jeho oprávneným zástupcom.  Oprávnenými subjektmi sú:

  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti,
  • zariadenie sociálnej pomoci na účel poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,
  • zdravotná poisťovňa na účel výkonu verejného zdravotného poistenia,
  • Sociálna poisťovňa na účel vykonávania sociálneho poistenia,
  • Ministerstvo práva, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu,
  • komory príslušné na registráciu zdravotníckych pracovníkov na účel aktualizácie nimi vedených registrov a
  • súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu na účel vykonania exekúcie.

Prihlasovanie do portálu eMortes s prihlasovacími údajmi získanými registráciou prostredníctvom portálu na overenie poistných vzťahov nie je možné. Je potrebné vytvorenie novej žiadosti o registráciu. Po posúdení Vašej žiadosti Vám bude doručené na emailovú adresu poverenej osoby oznámenie o akceptácii/zamietnutí žiadosti o registráciu. Prihlasovacie údaje z novej registrácie budú slúžiť výhradne na prihlásenie do portálu eMortes.

Žiadosť o registráciu a registrácia je bezplatná. Registrácia je možná len s pracovným emailovým kontom (platí pre email žiadateľa aj email poverenej osoby) . Raz ročne bude vykonané overenie emailových adries registrovaných oprávnených subjektov. Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom portálu eMortes sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pred vyplnením registrácie si prečítajte návod.

Návod na registráciu do portálu eMortes ÚDZS

Publikované: 3. augusta 2022
Naposledy upravené: 21. apríla 2023