Žiadosť o registráciu

Žiadateľ

Po zadaní a overení IČO sa Vám automaticky doplní Obchodné meno a adresa
Člen štatutárneho orgánu Žiadateľa / Iný zástupca
Nemáte pridaných členov štatutárneho orgánu / iných zástupcov.
Pre pridanie kliknite na tlačidlo "Pridať Štatutára".
Pridať Štatutára

Poverená osoba2


Po zadaní a overení IČO sa Vám automaticky doplní Obchodné meno a adresa


 


1 V prípade zastúpenia na základe plnej moci musí byť príslušná plná moc podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom a predložená Úradu spolu so Žiadosťou (platí pri výbere Právnickej osoby)
2 Poverenou osobou sa pre účely tejto Žiadosti rozumie:
a. fyzická osoba (zamestnanec Žiadateľa), ktorú Žiadateľ poveril k prístupu do príslušného portálu informačného systému Úradu a využívaniu
služieb poskytovaných Žiadateľovi po úspešnej registrácii na základe tejto Žiadosti,
b. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje Žiadateľovi služby a ktorá v mene Žiadateľa spracúva osobné údaje, ku
ktorým má Žiadateľ získať prístup na základe registrácie v zmysle tejto Žiadosti, a to pri dodržaní limitácii čo do účelu spracúvania takýchto
osobných údajov vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, pričom v tejto súvislosti platí, že za Poverenú osobu sa v takomto prípade
bude považovať fyzická osoba identifikovaná v tejto časti ako poverená osoba pre takúto fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu;
3 Vyberte správny variant a následne vyplňte údaje podľa zvoleného variantu. Nie je prípustné označiť viac ako 1 (jeden)
z variantov.

Publikované: 3. augusta 2022
Naposledy upravené: 21. apríla 2023